Stanovy spolku Třeboradice.Net

Čl. I - Název a sídlo

1. Název: Třeboradice.net, z.s., dále jen "spolek".

2. Sídlo spolku: Adélčina 210/14, Praha 9 - Třeboradice, 19600

Čl. II - Činnost spolku

1. Základním cílem spolku je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér ve společnosti, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

2. Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:

a) Činnosti podle čl. II odst. 1,

b) Podpora rozvoje a využívání internetu a informačních technologií.

c) Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

d) Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost.

e) Umožnění využití informačních technologií handicapovanými spoluobčany, včetně jejich další podpory.

f) Provozování regionálního informačního systému.

g) Poskytování poradenské a konzultační služby členům.

h) Expertní a publikační činnost.

i) Výzkum a vývoj technických a programových prostředků, vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií.

j) Vytváření a zajišťování provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojování do dalších sítí.

k) Rozšiřování aplikací nejmodernějších informačních technologií.

l) Financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto osoby přispívají k dosažení cílů spolků, nebo jsou součástí jiného takového projektu.

m) Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolků a jeho projektů.

n) Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. III - Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle spolku.

2. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká přijetím do sdružení a zapsáním do seznamu členů.

3. Čestného člena spolku přijímá rada. Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku,ale nemusí platit členské příspěvky.

4. Zájemce o členství po podání přihlášky je veden jako čekatel členství až do doby zapsání do seznamu členů.

5. O vzniku členství rozhoduje rada. Při rozhodování o přijetí nového člena vezme v úvahu doporučení a reference stávajících členů a technické možnosti připojení nového člena na komunikační infrastrukturu spolku.

6. Členství ve spolku končí:

a) Vystoupením člena ze spolku.

b) Rozhodnutím rady o vyloučení člena.

c) Úmrtím člena.

d) Zánikem člena - právnické osoby.

e) Zánikem spolku.

7. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů spolku.

8. Rada spolku může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a) Člen spolku nezaplatil řádné členské příspěvky ani po výzvě rady v dodatečně stanovené lhůtě, zpravidla do 7 dnů od vyzvání.

b) Člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně (elektronicky) upozorněn radou.

9. Člen spolku má právo:

a) Účastnit se jednání členské schůze, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy.

b) Volit a být volen do orgánů spolku.

c) Nechat se při jednání členské schůze zastupovat jiným členem, po předložení plné moci. Člen může zastupovat pouze jednoho člena.

d) Využívat, za podmínek stanovených radou, produkty spolku (připojení k počítačové síti a internetu, konzultace, organizační a technickou podporu aj.).

10. Člen spolku má povinnost:

a) Dodržovat stanovy spolku, jakož i všechny radou vydané řády.

b) Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky.

c) Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku.

d) Pokud se jedná o člena - právnickou osobu, je povinen delegovat zástupce, který bude jednat jeho jménem.

Čl. IV - Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze jako nejvyšší orgán spolku

b) Rada spolku, jako výkonný orgán

c) Předseda spolku, jako statutární orgán

2. Dalšími vnitřními orgány spolku může být:

a) kontrolní komise spolku, ( je-li ustanovena )

Čl. V - Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.V nepřítomnosti může být člen na zasedání členské schůze zastoupen jiným členem (zástupcem), na základě písemné plné moci. Člen může zastupovat pouze jednoho člena.

3. Do působnosti členské schůze patří zejména:

a)schvalování stanov a jejich změn. V tomto případě rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou hlasů všech přítomných členů.

b) schvalování účetní závěrky,

c) volba svých členů do ostatních orgánů spolku, pokud jsou ustanovena

d) odvolávání jednotlivých členů těchto orgánů, pokud by tím počet členů daného orgánu neklesl pod minimální počet,

e) rozhodování o výši odměn pro členy orgánů spolku,

f) rozhodování o usnesení rady a kontrolní Komise podle čl. VIII odst. 6,

g) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku nebo jejím sloučení s jiným spolkem,

i) rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.

4. Členská schůze rozhoduje formou usnesení. K rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas řídícího zasedání.

5. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li valná hromada schopná usnášení musí se u nejpozději do jednoho měsíce konat náhradní valná hromada. Náhradní valnou hromadu svolá rada spolku. Náhradní valná hromada je schopna usnášení v minimálním počtu 2 členů.

6. Usnesení členské schůze jsou bezprostředně závazná pro všechny členy spolku.

7. Členskou schůzi svolává rada:

a) jednou ročně

b) nejdéle do jednoho měsíce ode dne, ke kterému je radě doručena písemná žádost nejméně 1/3 členů o svolání zasedání členské schůze.

c) nejdéle do 1 měsíce ode dne, ke kterému je radě doručena písemná žádost kontrolní komise. Neučiní-li tak je oprávněna svolat Valnou hromadu také kontrolní komise.

8. Pozvánka na zasedání členské schůze se vždy uveřejní nejméně 30 dnů před jeho konáním na internetové stránce spolku, je-li v provozu. Pokud o to člen písemně požádá radu, musí mu být pozvánka doručena písemně.

9. Zasedání členské schůze se řídí dle § 253 zákona č. 89/2012 Sb.

10. Pro každé zasedání členské schůze je vedena listina přítomných členů a je pořízen zápis z jednání, který musí obsahovat zejména:

a) místo, datum a čas konání zasedání,

b) konstatování o usnášeníschopnosti,

c) schválená a neschválená usnesení,

d) kdo členskou schůzi zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila

e) kdy byl zápis vyhotoven

11. Zápis se vyhotovuje v minimálně jednom vyhotovení pro archivaci, přílohou archivovaného vyhotovení je vždy originál listiny přítomných členů.

12. Jednání členské schůze jsou neveřejná.

Čl. VI - Rada spolku

1. Rada je výkonným orgánem spolku, volena na 3 roky.

2. Rada je tvořena třemi členy. V nepřítomnosti nemůže být člen rady na jejím jednání zastoupen.

3. Členem rady se může stát kterýkoliv člen členské schůze, který není členem kontrolní komise.

4.Členy rady volí ze svých členů členská schůze.

5. Radě přísluší:

a) Volit ze svých členů a odvolávat předsedu spolku.

b) Přijímat vnitřní řády spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci členské schůze.

c) Rozhodovat o přijetí nových členů Spolek a jejich vyloučení.

d) Rozhodovat o přiznání a odejmutí statutu "čestný člen" členu spolku za trvalou a nezištnou práci a podporu.

e) Vést seznam členů spolku, jakož i jeho podpůrné evidence.

f) Hospodařit s majetkem spolku.

g) Svolávat členskou schůzi

h) Podávat členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření.

i) Provádět další činnosti určené radě těmito stanovami, nebo vnitřními řády.

j) Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku.

6. Zasedání rady svolává předseda spolku.

7. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.

8. Rozhodnutí rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů rady.

9. Rada umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí a rozhodnutí rady.

Čl. VII - Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku.

2. Jedná a činí právní úkony jménem spolku samostatně, respektujíce rozhodnutí rady nebo členské schůze.

3. Opatruje razítko (či razítka) spolku, používá je a podepisuje za spolek, podepisování za spolek se děje tak, že k otisku razítka se připojí podpis.

3. Písemně opravňuje úkony podle čl. VII 2) a 3) jiného člena rady, a to nejdéle na dobu, po kterou oprávněný zůstane jejím členem.

Čl. VIII - Kontrolní komise

1. Kontrolní komise může být ustavena jako orgán vnitřní kontroly spolku.

2. Kontrolní komise může mít nejméně tři, nejvýše sedm členů. V nepřítomnosti nemůže být člen kontrolní komise na jejím jednání zastoupen.

3. Členem kontrolní komise se může stát kterýkoliv člen členské schůze, který není členem rady.

4. Kontrolní komisi volí členská schůze, které zároveň určí její funkční období.

5.Do působnosti kontrolní komise patří jmenovitě:

a) kontrola činnosti a plnění povinností rady a Předsedy.

b) kontrola hospodaření s majetkem spolku radou,

c) s kontrolou související právo nahlížet do archivu písemností spolku,

d) právo účastnit se jednání rady

e) povinnost vyjádřit se k návrhu účetní závěrky,

f) povinnost vypracovat vždy do konce prvního kalendářního měsíce nového roku výroční zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulé období.

6. Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu, je kontrolní komise oprávněna svým usnesením pozastavit účinnost usnesení rady, a to nejdéle do zasedání členské schůze spolku , které buď zruší usnesení rady nebo usnesení kontrolní komise. Účinnost usnesení rady je pozastavena ke dni doručení písemného oznámení kontrolní komise radě.

7. Kontrolní komise rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

8. Usnesení mohou být kontrolní komisí přijímána, jen je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.

9. Pro každé jednání kontrolní komise je zvoleným zapisovatelem vedena listina přítomných členů a je pořízen zápis z jednání.

Čl. IX - Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří se svým majetkem jako vlastník.

2. Spolek odpovídá výlučně svým majetkem za nesplnění jí příslušících povinností. Členové neodpovídají svým majetkem za případný schodek v hospodaření spolku.

3. Spolek neodpovídá za technické prostředky svých členů ani za následky vzniklé jejich provozování. Zejména pak za porušování licencí vydaných Českým Telekomunikačním Úřadem.

4. Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:

a) Členské příspěvky. A to členské příspěvky řádné a mimořádné. Řádné členské příspěvky určuje rada spolku. Jejich výši, periodicitu a další náležitosti jsou upraveny v příslušném řádu vydaném spolkem..

b) Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.

c) Příjmy z činností při naplňování cílů spolku.

d) Výnosy z majetku.

e) Příjmy z jiných finančních zdrojů.

5. Majetek spolku je používán k naplňování cílů činnosti spolku a to podle zásad hospodaření schválených usnesením členské schůze.

6. Finanční prostředky spolku budou uloženy na k tomu zvlášť určeném účtu vedeném u peněžního ústavu na území České republiky.

7. Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonnými předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok.

8. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.

9. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá rada ke schválení členské schůzi.

Čl. XI - Závěrečná ustanovení

1. Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.

2. První radou spolku jsou členové přípravného výboru.

ikonka Google Pagerankikonka S-rankikonka Jyxorank Seo servis
© 2015-2022 provozuje treboradice.net

TOPlist