Provozní řád

Rada „spolku Třeboradice.net“ (dále jen spolku) vydává v souladu se stanovami spolku provozní řád. Provozní řád určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií počítačové sítě spolku.

Spolek své zařízení provozuje v provozuschopném stavu. V případě výpadku jakéhokoli zařízení, které spravuje spolek, se toto zařízení bude snažit opět zprovoznit v nejkratší možné době. Tuto skutečnost berou členové spolku na vědomí.

1. Úvod

1.1 Tento provozní řád upravuje chování člena a pravidla při využívání informačních technologií spolku.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Access Point“ (dále jen „AP“) je zařízení počítačové sítě v majetku spolku. K AP se připojuje člen (resp. zájemce).

2.2 „Člen“ je člen spolku a uživatel počítačové sítě, který používá počítač nebo jiné zařízení připojené přímo na AP, patřící do spolku a nebo využívá internetovou konektivitu spolku.

2.3 „Veřejná IP adresa“ je adresa unikátní v celé síti Internet. Veřejné IP adresy se pomocí techniky překladu adres NAT překládají na neveřejné adresy.

2.4 „Neveřejná IP adresa“ neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě CZFree míněna jakákoli adresa z rozsahu 10.0.0.0/8.

3. Identifikace člena

3.1 Člen vystupuje pod svým vlastním jménem.

3.2 Rada přidělí členovi unikátní členské číslo.

3.3 Člen nesmí vystupovat pod členským číslem, které mu nebylo radou přiděleno.

3.4 Člen používá pro styk a komunikaci ve spolku, své jméno a příjmení, případně své členské číslo.

4. Připojení člena

4.1 O způsobu připojení člena, resp. zájemce do sítě spolku rozhoduje rada ve spolupráci se správcem AP.

4.2 Člen je povinen respektovat rozhodnutí rady a rozhodnutí správce příslušného AP. Rozhodnutí rady je nadřazeno rozhodnutí správce AP.

4.3 Člen zodpovídá za to, že jeho zařízení je v souladu s licencí ČTU.

4.4 Člen může provádět připojení a nastavení zařízení vlastními silami a to na základě pokynů správce AP nebo příslušného člena rady.

4.5 Před připojením oznámí zájemce o připojení příslušnému správci (technikovi) MAC adresu svého síťového zařízení.

4.6 V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit správci (technikovi) novou MAC adresu.

4.7 IP adresa je členovi vždy přidělena. Člen nesmí používat IP adresu, která mu nebyla přidělena.

4.8 Člen má nárok na přidělení až 1 IP adresy z adresního rozsahu AP pro osobní potřebu. Rada může udělit v odůvodněných případech výjimku.

4.9 V případě použití routeru členem spolku nesmí být privátní neroutovaný subnet (podsít) v konfliktu s IP rozsahem v síti spolku potažmo sítí czfee.net (10.0.0.0/8). Doporučujeme pro privátní subnet použít NAT (překlad adres).

5. Povinnosti člena

5.1 Člen pracuje v síti spolku tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě.

5.2 Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením spolku.

5.3 Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva, která mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci AP.

5.4 Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes síť spolku.

5.5 Člen nesmí záměrně přetěžovat síť spolku.

5.6 Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.

5.7 Člen je povinen vhodně zabezpečit své zařízení*).

5.8 Člen nesmí umožnit připojení do sítě Třeboradice.net třetí osobě**).

5.9 Člen je povinen pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá člen řády spolku nebo správce AP a pravidelně sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách spolku http://www.treboradice.net

5.10 Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě spolku. *) např. vhodným operačním systémem, pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem, anti Spy-warem apod. **) s výjimkou podle bodu 6.4 a 6.5

6. Práva člena

6.1 Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve spolku.

6.2 Člen, který není spokojen s činností správce AP má právo podat radě stížnost. Rada je povinna stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout.

6.3 Člen má právo časově neomezeně užívat síť Třeboradice.net a její internetovou konektivitu při splnění podmínek pro připojení a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Spolek neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě spolku.

6.4 Člen - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě spolku. Za případné škody vždy odpovídá člen.

6.5 Člen - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním vztahu, přístup do sítě spolku. Za případné škody vždy odpovídá člen.

7. Nedodržování povinností

7.1 Jestliže člen poruší své povinnosti*, může rada nebo příslušný správce AP omezit jeho práva. ** Rada nebo příslušný správce AP je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.

7.2 Člen je povinen neprodleně zjednat nápravu.

7.3 Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může rada ze spolku vyloučit. *) bod 5. provozního rádu **) např. snížit rychlost, omezit porty, nebo úplně zakázat přístup do sítě spolku.

8. Způsob upozorňování členů

8.1 Člen bude upozorněn výzvou, přesměrováním na stránku s informací. Za výzvu se považuje elektronická zpráva (SMS, email), telefonická domluva nebo osobní domluva.

9. Hlášení poruch

9.1 Jakékoliv problémy s počítačovou sítí spolku ohlašuje člen příslušnému správci AP.

9.2. Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:

9.2.1 Počítačová síť je funkční, objevují se časové výpadky - člen odešle elektronickou zprávu na adresu poruchy@treboradice.net

9.2.2 Počítačová síť je neprůchodná - člen informuje správce (technika) telefonicky. Telefonní číslo technika, případně jiného člena rady, si z internetových stránek spolku člen poznamená v době kdy je síť funkční. Předtím vyzkouší kroky popsané na stránkách spolku, které umožní lépe zjistit příčinu poruchy. Tento návod si z internetových stránek spolku člen poznamená v době kdy je síť funkční.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Provozní řád nabývá účinnosti dne 01.09. 2015

V Praze dne 19.08 2015 Rada "spolkuTřeboradice.net"

ikonka Google Pagerankikonka S-rankikonka Jyxorank Seo servis
© 2015-2022 provozuje treboradice.net

TOPlist