Organizační řád

Rada spolku vydává v souladu se stanovami „spolku Treboradice.net" tento organizační řád. Organizační řád vymezuje termíny důležité pro chod počítačové sítě „spolku Treboradice.net“ ( dále jen „spolek“),

1. Úvod

1.1 Tento „Organizační řád“ vymezuje pravidla pro zkušební provoz zájemce a stanovuje podrobný postup pro přijetí nového člena a určení jeho statusu. Upravuje zejména podrobné postupy při organizování činností orgánů sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje komunikaci s orgány sdružení.

2. Vymezení pojmů

2.1 „Access Point“ (dále jen „AP“) je zařízení počítačové sítě v majetku sdružení. K AP se připojuje člen (resp. zájemce).

3. Správce AP

3.1 Správce AP je odpovědná osoba pověřená radou spravovat dané AP

3.2 Správce AP - spravuje majetek spolku na vymezeném AP, - eviduje majetek spolku na vymezeném AP, - dohlíží na provoz počítačové sítě na vymezeném AP, - přiděluje obvykle nejvýše jednu* zkušební IP adresu zájemci o členství, - oznamuje neprodleně radě spolku žadatele ve zkušebním provozu. *) výjimečně i více

4. Typy členství

4.1 Řádný člen - jedná se o člena sdružení, který ve spolku nevykonává žádnou funkci ani se výrazně žádným způsobem nepodílí na fungování sítě sdružení.

4.2 Člen Rady- jedná se o člena sdružení, který je členem rady sdružení.

4.3. Čestný člen - jedná se o člena sdružení, který má práva a povinnosti člena sdružení, ale neplatí členské příspěvky. O stanovení statusu člena rozhoduje rada sdružení.

5. Vznik členství

5.1 Zájemce, který se chce připojit a stát se řádným členem, uvede v žádosti o připojení své jméno, příjmení, adresu místa, ze kterého se chce připojit, telefonní číslo a adresu elektronické pošty, na které bude následně kontaktován. Způsob podání žádosti upřesňuje „Technická příloha organizačního řádu“.

5.2 Obvykle do 3 pracovních dnu obdrží zájemce elektronickou zprávu o možnostech připojení.

5.3 Zájemce se při připojování a provozu řídí ustanoveními „Provozního řádu“.

5.4 Délka zkušebního provozu je stanovena na 14 dní. V individuálních případech může rada rozhodnout jinak.

5.5 Připojený zájemce doručí na adresu spolku žádost o členství, nejpozději do 15 dne od prvního dne připojení. Způsob podání žádosti upřesňuje „Technická příloha organizačního řádu“.

5.6 Rada (prostřednictvím předsedy sdružení) vyrozumí zájemce elektronickou zprávou.

5.7 Zájemce se stává členem dnem doručení žádosti o členství, nerozhodne-li rada jinak.

5.8 Zájemce musí uhradit jednorázový vstupní příspěvek dle „Finančního rádu“. Dále je povinen uhradit případné připojení k internetu, které bude využívat po skončení 14 denní zkušební lhůty a nebude vyrozuměn v informaci o přijetí jinak.

6. Přerušení členství

6.1 Každý člen má právo členství ve spolku přerušit.

6.2 Doba, kdy je přerušeno členství ve spolku, nesmí přesáhnout 12 měsíců. V opačném případě členství automaticky zaniká.

6.3 Po dobu přerušeného členství se neplatí žádné členské příspěvky.

7. Zánik členství

7.1 Každý člen má právo ze spolku svobodně vystoupit.

7.2 člen doručí radě písemné oznámení o vystoupení, možno i v elektronické formě.

7.3 Oznámení o vystoupení musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, případně členské číslo a datum ke kterému členství končí.

8. Informační zdroje

8.1 Rada průběžně informuje členy o svých rozhodnutích na http://www.treboradice.net.

8.2 Rada je povinna umožnit Kontrolní komisi (pokud je zřízena) zveřejňovat výsledky své kontrolní činnosti na internetových stránkách sdružení.

8.3 Rada spravuje informační zdroje sdružení. Seznam adres upřesňuje „Technická příloha organizačního řádu“.

8.4 Při písemné komunikaci s orgány spolku je člen povinen uvádět své jméno, příjmení, případně členské číslo.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Organizační rád nabývá účinnosti dne 01.09.2015

V Praze dne 19.8.2015 Rada spolkuTreboradice.net

ikonka Google Pagerankikonka S-rankikonka Jyxorank Seo servis
© 2015-2022 provozuje treboradice.net

TOPlist