Finanční řád

Rada „Spolek Třeboradice.net“ (dále jen „spolek“) vydává tento finanční řád.

1. Úvod

1.1 Tento finanční řád upravuje pravidla a způsob financování spolku .

2. Vymezení pojmů

2.1 „Účet“ je běžný bankovní transparentní účet.

Majitel účtu: Spolek Třeboradice.net

číslo účtu: 2200040516/2010. K účtu má dispoziční právo hospodář.

2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný hospodář.

3. Jednorázový vstupní příspěvek

3.1 Výše příspěvku je 1 ,- Kč, při připojení na AP sdružení.

3.2 Příspěvek je splatný do 10 dnů od rozhodnutí rady o přijetí žadatele.

4. Pravidelný měsíční příspěvek

4.1 Výše příspěvku

Status člena/Délkačlenství Členství
(placeno měsíčně)
Členství
(placeno ½ ročně)
Členství
(placeno ročně)
Řádný člen 350,- 1980,- (330,-/měs) 3780,- (315,-/měs)
Řádný člen s AP+* 50,- 300,- 600,-
Člen rady 0,- 0,- 0,-
Čestný člen 0,- 0,- 0,-

* - o výši těchto členských příspěvků rozhodne individuálně rada spolku + - řádný člen spolku, u kterého je umístěn AP (acces point) spolku

4.2 Členský příspěvek se platí dopředu, minimálně na 1 měsíc, bankovním převodem na náš transparentní účet. Lze platit i na delší období dopředu. viz. bod 4.1.

5. Mimořádný příspěvek

5.1 Mimořádný členský příspěvek může kdykoliv uhradit kterýkoliv člen v jakékoliv výši.

6. Platební styk

6.1 Členské příspěvky se hradí pouze na účet.

6.2 Variabilní symbol je unikátní členské číslo.

6.3 Konstantní symbol je 0558*). *) Platí pouze pokud ho vyžaduje některá bankovní aplikace.

7. Kontrola plateb a sankce

7.1 Kontrola plateb se provádí každého 5. dne v měsíci.

7.2 Jestliže člen neuhradil příspěvek, Rada zašle tomuto členovi upozornění elektronickou zprávou a v případě, že člen do 5 dnů nesjedná nápravu, omezí ho v právech dle „Provozního řádu“. Při opakovaném prohřešku bude omezení v právech aplikováno automaticky 15. dne v měsíci bez předchozího upozornění.

7.3 Jestliže i přes upozornění člen neuhradí příspěvek ani do 15 dnů od termínu splatnosti, může rada rozhodnout o jeho vyloučení ze spolku.

7.4 Zaplacený členský příspěvek zaslaný nad rámec běžné platby, je zaúčtován jako mimořádný příspěvek. V případě, že člen požádá o vrácení částky, která byla poslána nad rámec běžné platby, tento přeplatek bude vrácen zpět na jeho účet.

8. Způsob financování

8.1. O investicích v souhrnné výši do 50.000,- Kč za běžný měsíc rozhoduje rada. O souhrnné investici nad 50.000,- Kč za běžný měsíc rozhoduje schůze členů za účasti alespoň 1/3 členů spolku. V případě neúčasti alespoň 1/3 členů bude svolána do max. 10 dnů nová členská schůze. V tom případě se musí pro návrh vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů, min 3 členové.

8.2. Přebytek či ztráta hospodaření se použije v následujícím období .

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Finanční řád nabývá účinnosti dne 01. 09. 2018

V Praze dne 19. 08. 2018 Rada "spolku Třeboradice.net"

ikonka Google Pagerankikonka S-rankikonka Jyxorank Seo servis
© 2013-2019 vytvořilo wvg.cz

TOPlist